Cel główny projektu: 


Aktywizacja zawodowa poprzez wspieranie i rozwój postaw przedsiębiorczych w grupie 50 osób (28K, 22M) w wieku powyżej 29 roku życia, bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w tym 10% osób z niepełnosprawnościami) oraz odchodzących z rolnictwa, zamieszkałych na terenie woj. świętokrzyskiego, z których min. 40 osób (22K, 18M) podejmie własną działalność gospodarczą i poprowadzi ją przez 12 miesięcy w okresie od 1.03.2016 do 31.07.2017 r.

Grupa docelowa projektu
50 (28K, 22M)

osób fizycznych, zamieszkałych wg KC na terenie woj. świętokrzyskiego, nieposiadających zatrudnienia, w wieku powyżej 29 r.ż., zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w woj. świętokrzyskim (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność na podst. odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do proj.), zarejestrowanych jako bezrobotni (z I lub II profilem pomocy) lub poszukujący pracy (pozostający bez zatrudnienia),  należący co najmniej do jednej z następujących grup:

GRUPA A

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy

80% grupy docelowej: 40 osób (22K, 18M):
- min. 18 osób (10K, 8M) po 50 roku życia;
-min. 5 osób (3K, 2M) z niepełnosprawnościami
- min. 17 osób (9K, 8M) o niskich kwalifikacjach;

GRUPA B

osoby odchodzące z rolnictwa
zarejestrowane jako bezrobotne

oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
a ich gospodarstwa  rolne nie przekraczają 2ha przeliczeniowych.
– 20% grupy docelowej: 10 osób (6K, 4M)

W TYM

min. 20 osób (11K, 9M) z terenów wiejskich

Projekt „Start do biznesu” obejmuje:

I. Rekrutacja:

1. Ocena formularzy zgłoszeniowych

2. Rozmowa rekrutacyjna z psychologiem i doradcą

II. Wsparcie doradczo-szkoleniowe

1. Doradztwo w zakresie  planowania działalności gospodarczej - indywidualne - 8h/osobę

– konsultacje odpowiadające potrzebom uczestników projektu, pomoc w rozwiązaniu zgłaszanych na bieżąco problemów, udzielanie wskazówek dot. przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o wsparcie finansowe i pomostowe.

2. Szkolenie - umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia własnej działalności gospodarczej – 30h/gr.

Program szkolenia zawiera następujące moduły:
a) zakładanie działalności gospodarczej (4 godziny),
b) prawne aspekty działalności gospodarczej (2 godziny),
c) rachunkowość i opodatkowanie małych przedsiębiorstw (8 godzin),
d) strategia reklamowo-promocyjna małej działalności gospodarczej (6 godzin)
e) biznesplan (10 godzin),

III. Ocena biznesplanów, przyznanie i wypłata dotacji
i wsparcia pomostowego

1. Ocena Biznesplanów

– zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznymi w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości i regulaminem Komisji Oceny Wniosków.

2. Wypłata Dotacji

 - środki na rozwój przedsiębiorstwa dla 40 osób z najwyżej ocenionym biznesplanem.

IV. Wsparcie pomostowe

a) Wypłata wsparcia pomostowego przez okres do 6 miesięcy (40 osób),

b) Wypłata wsparcia pomostowego przedłużonego dla 50% uczestników w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej

- na okres kolejnych 6 miesięcy (20 osób)

c) Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze w formie usługi szkoleniowej - dla uczestników prowadzących działalność gospodarczą (40 osób):

- otwarty katalog szkoleń zgodny z potrzebami uczestników zdiagnozowanymi w Indywidualnych Planach Działania i analizą kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców z terenów województwa świętokrzyskiego.