Wrzesień 2016r.

15 września 2016

Zbliża się termin rozliczenia I wsparcia pomostowego. Przypominam, iż wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, może być przeznaczone wyłącznie na:

• zapłatę danin publicznoprawnych, z wyjątkiem kar i grzywien,
• koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzona działalność gospodarczą),
• koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
• koszty opłat telekomunikacyjnych,
• koszty usług pocztowych,
• koszty usług księgowych,
• koszty związane z ubezpieczeniem osób i / lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• koszty usług prawnych,
• koszty usług leasingowych,
• koszty działań informacyjno – promocyjnych,
• koszty materiałów biurowych,
• koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego.