Luty 2017

14 lutego 2017

Protokół z Oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego

W dniu 14.02.2017 w biurze projektu Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara przy ulicy Piotrkowskiej 12/910 w Kielcach odbywała się ocena wniosków o przyznanie wsparcie pomostowego przedłużonego złożonych w ramach projektu „Start do biznesu” nr projektu RPSW.10.04.01-26-0051/15

Przy ocenie brano pod uwagę: wynik finansowy, perspektywę krótko i długookresową rozwoju, indywidualne uwarunkowania branży/ potrzeby Uczestnika.

Do oceny przedłożono 37 wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego, 3 firmy nie złożyły wniosków. Zgodnie z Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Start do biznesu” nr RPSW.10.04.01-26-0051/15 wsparcie zostało przyznane 20 Uczestnikom.